Chứng Nhận ISO 9001-2015

Chứng nhận ISO 9001:2015 là một chứng chỉ quốc tế về quản lý chất lượng, đánh giá các hệ thống quản lý trong các tổ chức, nhằm đảm bảo rằng tổ chức đó có khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng và luôn không ngừng cải thiện.

Để đạt được chứng nhận này, tổ chức cần thiết lập, triển khai và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quy định trong ISO 9001:2015. Các tiêu chuẩn này bao gồm việc xác định, hiểu và điều chỉnh các quy trình để cải thiện hiệu suất và sự hài lòng của khách hàng.

Chứng nhận ISO 9001:2015 thường được coi là một sự công nhận về việc tổ chức có năng lực và cam kết trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, đồng thời thể hiện sự cam kết của họ đối với việc duy trì và cải thiện liên tục chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình.